PAC

Extending the stream of efficient education from schools to homes for holistic progress.

Parent Advisory Committee

Name Of The Parent Mobile No.
Mr.Tajane Dilip Yashwant 9011271358
Mr.Kalse Nitin Prabhakar 9860665329
Mr.Shinde Shshikant Ramchandra 9975284321
Mr.Lawand Shahaji Sadashiv 9881176361
Mr.Bhagwat Prakash Changdev 7588077123
Mr.Pathan Harun Shabbir 9604037867
Mr.Bhalerao Gokul Punjaji 8888219218
Mr.Mule Vijay Gulabrao 9890004212
Mrs.Halankar Shital Nitin 9819665755
Mr.Aher Tushar Madhukar 7588531247